Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen basert på eiendommens fastsatte takst
Endring av eiendomsskatt behandles i budsjett- og økonomiplanen kommunestyret.
 

Kommunestyrets vedtak


I medhold av eiendomsskatteloven § 3 første ledd bokstav a skrives eiendomsskatt for 2019 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle / alminnelige eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille og skattesatsen for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille.


Vedtak kommunestyresak 079/19

 

8. Eiendoms-skattevedtak for året 2020 i Sauda kommune. 

I 2019 ble det endringer i reglene om eiendomsskatt på produksjonsrelatert utstyr. Kommunen var lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunene mottar i kompensasjon for tapet på rundt 65%. 
Virkeområde 
For skatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på næring og faste eiendommer i hele kommunen. Jfr. lov om eiendomsskatt til kommunene (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a. 
a)     Eiendomsskattesats: 
a.     Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 er 7 promille, jf. eskl. § 11 første ledd. 
b.     Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende tomt, for 2020 er 3 promille, jfr. eskl. § 12 bokstav a). 
c.     Nedtrapping av eiendomsskatt for maskiner og installasjoner gjøres med 1/7 del hvert år fra og med 2019. 
b)     Takstvedtekter: 
a.     Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012, sak 109/12. 
c)     Terminer: 
a.     Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. eskl. §25 første ledd. 
d)     Takster: 
a.    Taksering fra 2013 ligger til grunn for satser. 
e)     Unntak fra eiendomsskatt i forhold til eiendomsskattelova § 7 a og b: 
 

 

Hvem takserer og fastsetter eiendomsskatten?

  • Sakkyndig nemnd takserer og fastsetter eiendomsskatten iht. takseringsreglene (link til takseringsregler)
  • Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyre

Eiendoms-skatteseddel

  • Innen 1. mars hvert år blir det skrevet ut skatteseddel for eiendomsskatt.

Klage  

  • Klagefrist for eiendomsskatten er 6 uker etter 1. mars
  • Begrunnet klagen sende inn til eiendomsskattekontoret i Sauda kommune innen fristen. Klagen behandles av eiendomsskattekontoret, og videre av Sakkyndig nemnd.
  • Endelig klageinstans er Felles klagenemnd for eiendoms-skattesaker.

Åpningstider

09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32, 4200

Kart