Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen basert på eiendommens fastsatte takst
Endring av eiendomsskatt behandles i budsjett- og økonomiplanen kommunestyret.
 

Vedtak kommunestyresak 085/21, pkt. 9

9. Eiendomsskattevedtak for året 2022 i Sauda kommune. 
For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Virkeområde 
For skatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på næring og faste eiendommer i hele kommunen. Jf. lov om eiendomsskatt til kommunene (Eigedomsskattelova) § 3 første ledd, bokstav a. 

a) Eiendomsskattesats: 
a.     Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2022 er 7 promille, jf. Eigedomsskattelova § 11 første ledd. 
b.     Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende tomt, for 2022 er 4 promille, jf. Eigedomsskattelova § 12 bokstav a). 
c.     Nedtrapping av eiendomsskatt for maskiner og installasjoner gjøres med 1/7 del hvert år fra og med 2019. 
 
b)     Takstvedtekter: 
a.     Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012, sak 109/12.

c)     Terminer: 
a.     Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. eskl. §25 første ledd. 

d)     Takster: 
a.    Taksering fra 2013 ligger til grunn for satser. 

e)     Unntak fra eiendomsskatt i forhold til eiendomsskattelova § 7 a og b: 
Kommunestyret vurderer om eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner fritas fra eiendomsskatt på grunnlag av søknad.
Unntak fra eiendomsskatt i høve til eiendomsskattelova § 7 a og b: 
Fylkeskommunale skoler 
Sauda VGS på Lofthus 
Sauda VGS avdeling Birkeland 
Idrettsanlegg og haller 
Turnhallen 
Skulegata 29 
Lyngmyranlegget - Ny Von 
Golfbanen med klubbhus og anlegg 
Eiendommer tilhørende følgjene frivillige organisasjoner: 
Speidarhuset, Håkonsgata 
Frelsesarmeen, Skulegata 22 
Pinsekyrkjelyden Salem, Espelandsvegen 6 
Betel, Indremisjonen, Mogata 1 
IOGT Losje Fjellbekken, Kyrkjegata 24 
Sauda Raude Kross, Åbødalsvegen 81 
Sauda Jeger og Fiskeforening, klubbhus med anlegg 
Brakamoen barnehage, Andersengja 
Industriarbeidermuseet, Håkonsgata 
Bedehuset Saron 
Tinghaug 
Sauda Folkets hus A/S 

Eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner vil bli vurdert fritatt for eiendomsskatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

Hvem takserer og fastsetter eiendomsskatten?

  • Sakkyndig nemnd takserer og fastsetter eiendomsskatten iht. takseringsreglene (link til takseringsregler)
  • Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyre

Eiendoms-skatteseddel

  • Innen 1. mars hvert år blir det skrevet ut skatteseddel for eiendomsskatt.

Klage  

  • Klagefrist for eiendomsskatten er 6 uker etter 1. mars
  • Begrunnet klagen sende inn til eiendomsskattekontoret i Sauda kommune innen fristen. Klagen behandles av eiendomsskattekontoret, og videre av Sakkyndig nemnd.
  • Endelig klageinstans er Felles klagenemnd for eiendoms-skattesaker.

Åpningstider

09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32, 4200

Kart