Barn med behov for støtte

Barn med behov for støtte

Noen barn vil ha behov for støtte som går utover det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen. Det kan være behov for spesialpedagogisk hjelp, skyss, eller tilrettelegging av barnehagetilbudet på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Spesialpedagogisk hjelp

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp i barnehagen. Du som foresatt kan ta kontakt med pedagogisk leder i barnehagen, om du er bekymret for ditt barns utvikling.

PPT gir råd og støtte til barnehagene, og for barn med særlige behov kan de utarbeide sakkyndig vurdering. Du kan lese mer om PPT her. 

Spesialpedagogisk hjelp er en individuell rett, et hjelpetilbud barnet trenger for å kunne ha en tilfredsstillende utvikling.  

Skyss

Barnehagelovens §36 gir rett til gratis skyss dersom slik skyss er nødvendig for å motta hjelpen. Retten til skyss er når barnet av særlige grunner har et nødvending behov for dette. Nødvending behov foreligger når foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn andre foresatte som har barn i barnehage. Barnet har rett til nødvending reisefølge og tilsyn.

Tilrettelagt barnehagetilbud

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud.  Målet med individuell tilrettelegging er at barnet kan nyttiggjøre seg det ordinære barnehagetilbudet på lik linje med andre barn i barnehagen. Barnet må ha en varig svekket funksjon, sammenlignet med andre barn.  Tilretteleggingen handler om å bygge ned barrierer i omgivelsene, som hindrer at barna får delta i tilbudet. Et tilrettelagt barnehagetilbud er ikke et spesialpedagogisk tilbud.

Det er ikke et krav til at barnet må ha en diagnose for å få en tilrettelegging av tilbudet. Tilrettelegging av barnehagetilbudet kan handle om veiledning, utstyr, materiell, eller bygningsmessige endringer. Det kan også være en tilrettelegging innenfor det ordinære barnehagetilbudet, for eksempel gjennom måten barnehagen organiserer innhold og bemanning på gjennom dagen. Et tilrettelagt tilbud kan også innebære ekstra bemanning.

En forutsetning for å få et tilrettelagt barnehagetilbudet er at barnet må ha bostedsadresse i Sauda, og ha plass i en barnehage i Sauda. Barnet kan miste sine rettigheter om de velger å ha barnehageplass i en annen kommune enn den de er bosatt i. 

Foresatte må be om en tilrettelegging av barnehagetilbudet. Vi ber om at dette blir gjort ved å bruke søknadsskjema under. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor foresatte mener barnet har behov for tilrettelegging, for å kunne delta i barnehagetilbudet på lik linje med andre barn. Det må legges ved dokumentasjon på barnets nedsatte funksjonsevne. Denne kan komme fra lege, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevern, eller andre som er i saken. Barnehagen skal gjøre en vurdering av informasjon i søknad,  og redegjøre for hva som allerede er gjort for barnet. Basert på den samlede informasjonen skal de gjøre en vurdering av om barnet har behov for en tilrettelegging, eller ei.

Denne vurderingen skal komme frem av et skriftlig enkeltvedtak som konkluderer med om barnet har rett til, eller ikke rett til, en tilrettelegging av barnehagetilbudet.  Foresatte kan klage på enkeltvedtaket. Første klageinstans er den instans som har utarbeidet enkeltvedtaket. 

 

Søknadsskjema tilrettelegging av barnehagetilbudet (skjema kommer)