Hjelp frå PPT på andre område

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hjelp frå PPT på andre område

PPT har eit breitt mandat som barnehagen/skulen sin sakkunnige instans. Fokuset er på systemretta arbeid gjennom tiltak som kan treffa breitt og hjelpa fleire. 

1. Fleirfagleg informasjon - under arbeid
 • PPT deltar i eit kommunalt fleirfagleg team som skal bli involvert FØR ei eventuell tilvising til 2.linjetenester utanfor kommunen.
 • Målet er å sikra ei meir grundig vurdering av alle forhold som kan ha innverknad på barn/ungdom sine utfordringar, før ein gjennomfører meir grundige individuelle undersøkingar. Det vil også gi 2.linjetjenester eit betre informasjonsgrunnlag for sitt arbeid, ei kvalitetssikring av arbeidet. 
 • Barn/ungdom er, som alle oss andre, "24 timars menneske", og det som skjer på eit område i livet har effekt på andre område. Derfor er det viktig å kartleggja miljømessige faktorar som kan oppretthalda situasjonen til barn/ungdom, t.d.
  • Barnehage-/skulemiljø.
  • Fritid
  • Heime
 • BTI-rettleiar nivå 3 gir føringar for korleis vidare arbeid og samhandling skal skje.
2. PPT si involvering for å bidra til gode og trygge overgangar
 • PPT bidreg i alle overgangsmøter:
  • Mellom barnehage - barneskule
  • Mellom barneskule - ungdomsskule
 • Overgangsmøtene har fokus på det som blir klassen som heilskap. Kva viktige grep bør bli gjennomført med omsyn til tilpassing, organisering og gjennomføring for å gi alle barn/unge eit likeverdig og inkluderande opplæringstilbod?
3. PPT si involvering i organisasjonsutvikling
 • PPT kan bidra med kompetanse inn i det barnehage- og skulebaserte kompetanseutviklingsarbeidet.
 • I tillegg kan PPT bidra på gruppe-/klassenivå, med kompetanse tilpassa dei utfordringane som er der. Det kan vera for ei mindre gruppe tilsette, og/eller heile kollegiet.
 • PPT organiserer felles lærande møte for ressurspedagogar/spesialpedagogar på tvers av barnehagane, og på tvers av skulane. PPT har dialog med pedagogane i barnehage/skule om kva som er aktuelle tema/kva kompetanse det er behov for å læra meir om - saman.
 • PPT følgjer også opp tilbakemeldingar frå ekstern vurdering, og bistår leiargruppa i barnehagen/skulen med hjelp/støtte i det vidare arbeid.