7. Etter vedtak av reguleringsplanen

7. Etter vedtak av reguleringsplanen

Etter vedtak av reguleringsplan skal Plan- og forvaltning kunngjøre vedtaket på kommunens nettside, i avis og i brev til berørte parter. Dersom politikerne har vedtatt planen med endringer, må plankonsulent/forslagsstiller revidere planmaterialet etter avtale med saksbehandler, før vedtaket kunngjøres.

Klagebehandling

Vedtak (enkeltvedtak) etter plan- og bygningsloven kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. 

Klagen må være undertegnet av den som klager, eller klagers fullmektig.

Skriv hvilket vedtak du klager på, gjerne med opplysninger om saksnummer og når vedtaket ble mottatt. Gi en begrunnelse for hvorfor du klager, og informasjon om hvilken endring som ønskes.  

Klagefrist er tre uker, og klagen skal sendes til Sauda kommune. Kommunen vil vurderer om det er nye momenter av betydning for vedtaket. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, oversender kommunen klagen til Statsforvalteren i Rogaland.

Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp, vil den bli avvist. Klagen kan imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige grunner som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses om årsaken til forsinkelsen.

Klagen må som hovedregel være fullstendig innen klagefristen. Klagefristen kan forlenges i særlige tilfeller. Søknad om forlengelse må være kommet inn innen utløp av klagefristen, altså tre uker.