Dispensasjon

Dispensasjon

Generelt om dispensasjon 

Du må søke om dispensasjon når det du ønsker å gjøre bryter med plan- og bygningsloven (pbl.), eller forskrifter til loven og arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan). En dispensasjon innebærer at det gjøres unntak fra en regel. En innvilget dispensasjon gjelder kun for det aktuelle tiltaket, og har en gyldighet på 3 år.

Eksempler:

 • Bygge høyere enn 8 og 9 meter, jf. pbl. § 29-4, eller evt. maksimum tillatt byggehøyde fastsatt i gjeldende plan.
 • Bygge mer enn tillatt på tomten, dvs. å overskride tillatt utnyttelsesgrad (% BYA)
 • Avvike fra tillatt bygningsutforming i gjeldende plan, f.eks. takform, takvinkel, type bebyggelse osv.
 • Bygge utenfor byggegrenser i gjeldende plan eller veglovens avstandsbestemmelser
 • Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, for eksempel fritidsbolig i LNF
 • Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan
 • Fravike eventuelt plankrav, dvs. krav om utarbeidelse av reguleringsplan
 • Tiltaket plasseres i 100-meters beltet mot sjø, jf. pbl. § 1-8 og er ikke i tråd med gjeldende bestemmelser i kommuneplanen.
Hjemmelsgrunnlaget

Dispensasjonsvedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-2. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Dispensasjon kan gis på vilkår, jf plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. Dispensasjons vilkår må ha til formål å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket eller planen fravikes.

Når kan det gis dispensasjon?

En dispensasjonssøknad må være begrunnet, og kommunen kan gi dispensasjon dersom begge vilkårene under er oppfylt:
1. Hensynene bak bestemmelsen eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt
2. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene (for allmennheten).

Kriterier

Begrunnelser som går på personlige forhold som f.eks. plassbehov, familieforhold, økonomiske årsaker etc. vil vanligvis ikke ha stor betydning. Muligheten for å få innvilget dispensasjon kan også reduseres med økt antall dispensasjoner, størrelse på avvik samt når det søkes om dispensasjon fra planer av nyere dato. Alle kan søke om dispensasjon, men det er sjelden kurant å få det, og det kan aldri gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

I dispensasjonssaker skal regionale og statlige myndigheter uttale seg dersom deres ansvarsområde blir direkte berørt. Administrasjonen bør ikke gi dispensasjon dersom andre myndigheter fraråder å innvilge dispensasjon. Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter kan søknaden stilles i bero til avgjørelse foreligger. Dersom andre myndigheter ikke har avgitt uttalelse innen fristen på 4 uker, kan søknaden avgjøres av kommunen, jf. lovens § 21-5 siste ledd.

Søknad om dispensasjon

Du kan som tiltakshaver søke om dispensasjon selv, eller du kan overlate jobben til noen som kan søke på vegne av deg. Søknad fremmes i brevs form og må inneholde tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan behandle søknaden. Søknad om dispensasjon kan sendes samtidig med søknad om selve tiltaket etter pbl.

 

 

 • Naboer skal varsles. Kvittering fra nabovarsel og opplysninger gitt i nabovarsel skal følge dispensasjonssøknaden. Husk at det må opplyses i nabovarsel om at tiltaket krever dispensasjon
 • Beskriv hvilken eiendom det gjelder og type tiltak
 • I søknaden skal du beskrive tydelig hvilke regler eller bestemmelser det søkes om dispensasjon fra. Etter pbl § 19-1 skal du også begrunne hvorfor du mener det bør gis dispensasjon
 • Begrunn søknaden.
  • Vurder om hensynet bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra settes vesentlig til side. Dette kan du gjøre på følgende måte:
   • Skriv hva hensynet bak bestemmelsen er. Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet
   • Om det du skal bygge/gjøre er av betydning for noen av hensynene som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse (§1-1), kommenterer du dette
  • Beskrive hvorfor fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det kan du gjøre på følgende måte:
   •  Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge/gjøre. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer eller for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta
   • Skriv deretter hva som er fordelene med dispensasjonen
   • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene. Konkluderer du med at ulempene er større enn fordelene, sender du ikke søknaden til kommunen
 • Hvis natur mangfold blir berørt, skal søknaden inneholde en vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12
 • I saker i LNFr må det i enkelte saker også søkes deling eller omdisponering etter jordloven (§ 9 og § 12)
 • Redegjørelse for eventuelle merknader naboer har kommet med til søknaden, og din/ansvarlig søkers vurdering av disse
 • Situasjonskart
 • Eventuelle tegninger i målestokk 1:100 og om nødvendig terreng profil

En dispensasjon gjelder alltid det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen og dispensasjonen bort, jf. pbl. § 21-9. Det samme gjelder dersom tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Ved brann, sammenrasning, forfall eller liknende omstendigheter, vil en eventuell gjenoppføring være avhengig av ny dispensasjon. I slike tilfeller foretas det en ny, selvstendig vurdering ut fra gjeldende regler og plansituasjon.

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid, jf. pbl. § 19-3. Ved tidsfristens utløp eller ved kommunens pålegg om opphør, må tiltakshaver uten utgift for kommunen fjerne det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle de krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette tidligere tilstand. Erklæring om dette kan kreves tinglyst på eiendommen.

Etter dispensasjonssøknaden er sendt kommunen

Når kommunen mottatt søknaden din, har den etter pbl § 21-7 maksimalt 12 uker på seg til å gi deg svar. Kommunen vurderer først om søknaden inneholder all nødvendig dokumentasjon. Dersom dispensasjonen berører Statsforvalter eller andre statlige myndigheters saksområder, vil saken bli sendt på høring. Myndighetene har 3 ukers svarfrist, og kommunens 12-ukersfrist blir forlenget med disse 3 ukene. Kommunen kan i noen tilfeller forlenge fristen.

Kommunen vil i sin videre behandling vurdere om vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter pbl § 19-2 er til stede. Dispensasjonssaker skal behandles i Utvalg for samfunnsutvikling. Møtekalender ligger på kommunens nettsider.

Gebyr

Behandling av dispensasjon er gebyrbelagt. Gebyrene er lister under betalingssatser og gebyr 2024