Ammoniakkfabrikken

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ammoniakkfabrikken

Utvalg for samfunnsutvikling (USU) har fastsatt planprogram for Sauda, gnr. 44, 45 og 46 mfl. Birkeland – Sønnå havn, industri og anlegg («ammoniakkfabrikken»).

Kart som viser området som inngår i planen - Klikk for stort bildeOversiktskart over planområdet Utsnitt kommunekart

Planarbeidet med konsekvensutredning for ammoniakkfabrikken ble kunngjort startet opp 7.10.2022. Norconsult AS er plankonsulent og Iverson eFuels AS er forslagsstiller. Planområdet strekker seg fra dagens industriområde på Birkeland ned til Sønnå havn og delvis ut i sjø.

Samtidig med kunngjøring av oppstart av planarbeidet lå forslag til planprogram ute på offentlig ettersyn, i tidsrommet 7.10.2022 til frist 16.11.2022.

Planprogrammet beskriver hvordan planprosessen skal gjennomføres. Det skal blant annet omhandle hvilke premiss og problemstillinger som er viktige for miljø og samfunn, og hvilke utredningstema som skal belyses nærmere i en konsekvensutredning. Utredningsprogram og alternativvurderinger fremgår av forslag til planprogram. I utredningsprogrammet er det skilt mellom hvilke tema som skal konsekvensutredes i henhold til anerkjent KU-metodikk, og tema som skal redegjøres for i planbeskrivelse eller egne rapporter/dokument.

Høringsuttalelser og merknader er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i saksdokumentene. Kommunen har i denne saken kommentert de innspill som gjelder planprogrammet. De innspill som gjelder planarbeidet vil følge saken videre, og kommenteres av kommunen i forbindelse med 1. gangs behandling av planforslag og utleggelse til høring.

USU fastsatte planprogrammet datert 3.1.2023 i møte den 17.januar 2023, jf. sak 005/23

Det arbeides nå med en oppfølging av planprogrammet av plankonsulent og forslagsstiller. Når et forslag til plan er klart, vil dette legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring til alle berørte parter og offentlige myndigheter. Informasjon om dette vil også kunngjøres i Ryfylke. Det vil da være anledning til å komme med innspill.

Fastsatt planprogram (PDF, 3 MB)

Saksframlegg
Forslagsstillers tabelloppsummering av innspill og krav datert 15.12.22 (PDF, 2 MB)
Oversiktskart private merknader 09.12.22 (PDF, 4 MB)
Forslagsstillers merknadsoppsummering og kommentarer 12.12.22 (PDF, 2 MB)
Innkomne merknader og uttalelser oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn planprogram (PDF, 26 MB)
Oversiktskart (PNG, 616 kB)