Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

6 Betaling

Kommunestyret fastsetter betalingssatser med utgangspunkt i Stortingets vedtatte 
retningslinjer for betaling av barnehageplass.

Søknad om redusert betaling sendes via digitalt søknadsskjema på Sauda kommune sine hjemmesider.
Foresatte plikter å ta kontakt med kundetorget ved mistanke om feil i faktura fra barnehagen. 
Fravær er til vanlig ikke grunnlag for reduksjon/bortfall av betaling.
Ved to måneders manglende betaling, sier kommunen opp barnehageplassen. 
Foresatte betaler for barnehagetilbudet i 11 måneder.

Mat og drikke er til selvkost, og betales sammen med oppholdsavgiften.
Foreldrebetaling løper fra tildelt dato, til vanlig fra 15.august, og til plassen sies opp. For barn som fyller ett år i september, oktober eller november, og som ønsker senere oppstart enn 15.august, løper foreldrebetalingen fra den måned barnet fyller ett år.

For barn som skal begynne på skolen, sies plassen automatisk opp fra 30.juni det året 
barnet skal begynne på skolen.