Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

4 Opptak

Tildeling av barnehageplasser er delegert til et eget opptaksutvalg, utvalgt av Rådmannen.

4.1 Kriterier for opptak i barnehage

Barnehageplass ved hovedopptak tildeles etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge: 

 1. Barn med nedsett funksjonsevne og med sakkyndig anbefaling om barnehageplass fra PPT. 
 2. Barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Søknaden må begrunnes.
  Prioritet 1 og 2 følgjer av Lov om barnehager.
 3. Barn til foresatte som har minoritetsspråklig bakgrunn, eller har alvorlig sykdom/ nedsett funksjonsevne i hjemmet. Enslige forsørgere, eller foresatte som er under heltidsutdanning. Dette forutsetter tilstrekkelig dokumentasjon. 
 4. Ønske om økt oppholdstid. 
 5. Søsken til barn i samme barnehage. 
 6. Overflytting mellom barnehager. 
   

4.2 Hovedopptak

Hovedopptaket gjelder de som har rett til barnehageplass, jamfør § 4.1.
Sauda kommune informerer i lokalavisa og på kommunens hjemmeside om søknadsfrist for barnehageplass til hovedopptaket 1. mars. Søknader sendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Alle som søker må angi to ulike alternativer for hvilke barnehager de ønsker plass i.
Søkere ved hovedopptaket 1. mars skal få innvilget første eller andre valg av barnehage. Dersom valgene ikke blir innfridd har foresatte klagerett til Klageutvalget.
 

4.3 Supplerende opptak

For barn som er født etter 1.mars, eller ønsker barnehageplass gjennom året, gjennomføres supplerende opptak. Følgende gjelder for supplerende opptak:

 • Med bakgrunn i ledig kapasitet kan foresatte få tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er prioritert i søknaden.
 • Søknaden er gjeldende til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret.
 • Søknad om barnehageplass skal innvilges senest 4 måneder etter ønsket oppstartdato. 
 • Klageretten gjelder ikke ved supplerende opptak
   

4.4 Tilbud om plass i barnehage

Når opptak er gjennomført, får foresatte et tilbud om barnehageplass fra styrer i den barnehagen barnet har fått plass. Foresatte svarer på tilbud om barnehageplass i den digitale søknadsportalen på Sauda kommune sine hjemmesider. Svarfristen etter mottatt tilbud er 14 dager.
I svaret skal det også bli lagt inn opplysninger om helse som kan ha betydning for barnet sitt utbytte av barnehagetilbudet.